Privacyverklaring

1 Identiteit

De verantwoordelijke voor deze website is de heer F.J.L. Winkens. De heer Winkens is bereikbaar via Frans@winkens.eu

2 Doeleinden

Via deze website wil de verantwoordelijke  kennisuitwisseling in de breedste zin bevorderen betreffende:

·         genealogische informatie over de in de website opgenomen families.

·         Streekgeschiedenis

Deze uitwisseling kan geschieden door medegenealogen, streekgeschiedkundigen, familieleden en geïnteresseerden.

3 Gevraagde informatie

Voor bezoeken aan deze site is geen registratie verplicht. Van bezoekers van deze site wordt wel het IP-adres vastgelegd. Dit gegeven wordt niet gepubliceerd. Bij gebruikmaking van het gastenboek of contactformulier zijn deelnemers verplicht  om hun voor- en achternaam alsmede hun e-mailadres op te geven. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. De niet openbare gegevens worden gebruikt om inzicht te krijgen in de soorten gebruikers van de site en voor het verzamelen van statische informatie die van belang is voor verbetering van de website (zoals bezoekersaantallen, aantallen downloads, zoekvragen en dergelijke) . Het e-mail adres wordt specifiek gebruikt om eventuele daarvoor in aanmerking komende vragen persoonlijk te beantwoorden.

De niet-openbare gegevens worden niet aan derden verstrekt of voor enig ander doel gebruikt, met uitzondering van wettelijke verplichtingen om desgevraagd gegevens te verstrekken aan bevoegde instanties.

            4 Ontvangers

De informatie op de website en in het gastenboek is openbaar en wereldwijd toegankelijk. Wie toestemming geeft tot publicatie van zijn gegevens of een bijdrage levert aan het gastenboek, gaat ermee akkoord dat zijn gegevens en/of zijn bijdrage door een onbekende groep lezers op onbekende wijze verder verwerkt kan worden. Bijdragen aan het gastenboek waarin identificeerbare informatie wordt gepubliceerd over in leven zijnde derden worden verwijderd. Ook wordt gebruikers van het gastenboek ontraden om identificeerbare informatie met betrekking tot bijzondere persoongegevens over zichzelf te publiceren.

5 Rechten

Gegevens van levende personen (met uitzondering van het gastenboek) zijn gepubliceerd na mondelinge of schriftelijke toestemming van de betrokkenen. Een uitzondering hierop kan gelden voor personen welke voorkomen op (groep)foto’s op de site of in de gelinkte fotoalbums (www.picturetrail.com/winkens) van wie de gegevens niet bekend zijn of waarvan het woonadres niet te achterhalen is. Iedereen kan zijn toestemming te allen tijde intrekken en verzoeken om verwijdering van zijn gegevens. Desgevraagd worden de gegevens uit het gastenboek verwijderd en de gegevens in en/of de bijdragen aan de website ‘’Winckens soone van Putt” geanonimiseerd.

Het adres voor verwijder- en correctieverzoeken is: privacy@winkens.eu

6 Privacyvragen

Vragen over het privacybeleid van deze website en het gastenboek kunnen per post aan de verantwoordelijke worden gesteld of per e-mail via privacy@winkens.eu

7 Overige gegevensverwerking

De website legt de IP-adressen vast van bezoekers van de website, door middel van een extern statistiekenprogramma. Dat betekent dat alle bezoekers van de website en het gastenboek eerst langs een externe server worden geleid, voordat zij op de website terechtkomen. De statistieken worden gebruikt om de vindbaarheid en het gebruik van (onderdelen van) de site te meten door bezoekers en de benodigde servercapaciteit in te kunnen schatten. De website gebruikt geen cookies of andere methodes om op geautomatiseerde wijze gegevens te verzamelen.

8 Beveiliging

De gegevens op de website en in het gastenboek zijn opgeslagen in een database die met internet is verbonden en adequaat is beveiligd tegen ongeoorloofd gebruik door derden zoals wijziging van gegevens. Alle gegevens op de website en in het gastenboek zijn openbaar toegankelijk en kunnen dus door elke derde naar zijn eigen systeem worden gekopieerd.

9 Bewaartermijn

Alle gegevens op de website blijven beschikbaar op internet zolang de verantwoordelijke daartoe de middelen en mogelijkheden heeft.

10 Melding bij het College bescherming persoonsgegevens

De verantwoordelijke heeft de website “Winckens soone van Putt” gemeld bij het CBP en deze melding is te raadplegen onder nummer: 1356770